Przejdź do głównej treści

dr Sławomir Florjan

Dział paleobotaniczny, kustosz

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-84

e-mail: slawomir.florjan@uj.edu.pl

pokój: 0.G18

 • Studia wyższe na kierunku Biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego) poszerzone o wybrane przedmioty z kierunku Geologia
 • Praca magisterska: "Flora Doliny Brzoskwini (Garb Tenczyński)" wykonana w Zakładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografii Instytutu Botaniki UJ
 • Udział w wyprawach zagranicznych i obozach naukowych Koła Przyrodników Studentów UJ
 • Studia doktoranckie w zakresie geologii i geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
 • Stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia, specjalność paleontologia, rozprawa doktorska: „Skamieniałości roślinne z pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”
 • W latach 1997-2016 nauczyciel akademicki w Instytucie Botaniki UJ
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (1997-2016) między innymi w ramach kursów (w części z nich zajęcia autorskie): Paleobotanika; Paleobiologia – warsztaty; Biologia owoców i nasion; Karpaty polskie – roślinność i jej ochrona; Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych; Botanika systematyczna; Botanika - zajęcia terenowe; zajęcia w ramach Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Opieka nad zbiorami paleobotanicznymi i ekspozycją paleobotaniczną Instytutu Botaniki UJ (2003-2016), współautorstwo jej scenariusza i wykonania; organizacja i udział w prezentacji ekspozycji oraz przygotowanie autorskich prezentacji multimedialnych w ramach Nocy Muzeów (9 edycji), Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (7 edycji), Nocy Biologów (4 edycje), zajęcia dla studentów z innych uczelni i uczniów szkół; udział w powstaniu ekspozycji i konsultacje w innych placówkach
 • Popularyzacja wiedzy – poza prezentacjami ekspozycji paleobotanicznej IB UJ, czynny udział w Festiwalach Nauki, prelekcje dla Sekcji Biologicznej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, prowadzenie wycieczek przyrodoznawczych
 • Prace organizacyjne w Instytucie Botaniki UJ, między innymi przez szereg lat udział w komisjach rekrutacyjnych na studia
 • W latach 1998-2001 sekretarz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w latach 2000-2003 zastępca przewodniczącego Sekcji Paleobotanicznej PTB
 • W latach 2012-2019 członek redakcji Acta Palaeobotanica, Internationl Journal of Palaeobotany and Palynology, ponadto inne prace redakcyjne
 • Zbiory naukowe – skamieniałości roślinne, zbiory zielnikowe w tym współautorstwo zielnika porównawczego roślin szpilkowych
 • Udział z referatami lub posterami w kilkudziesięciu konferencjach i posiedzeniach naukowych
 • Współpraca zagraniczna - Czech Geological Survey

 • Flora karbońska, analiza kutykularna, tafonomia roślin, współczesna flora Polski, biologia owoców
 • Fotografia (w tym krajobrazowa w bliskiej podczerwieni)

 1. Florjan S. 1996. Szczątki tkanek roślinnych zachowane w węglu kamiennym z wybranych pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Remnants of plants tissue preserved in coal from the selected seams of the Upper Silesian Coal Basin). W: Lipiarski I. (red.) XIX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 1996, Wyd. AGH: 19-22.
 2. Florjan S. 1997. Wstępna charakterystyka szczątków tkankowych z węgla kamiennego z pokładu 816 (warstwy gruszowskie, dolny namur) w KWK "Grodziec" (północna część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 40 (1): 188-189.
 3. Florjan S. 1997. Cuticulae dispersae z pokładu węglu 117 (KWK "Janina", warstwy libiąskie, westfal D, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae from the 117 coal seam („Janina” colliery, Libiąż beds, Westphalian D, Upper Silesian Coal Basin). W: Lipiarski I. (red.) XX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 1997, Wyd. AGH: 27-31.
 4. Florjan S. 1997. Wstępna charakterystyka szczątków stawonogów karbońskich, wymacerowanych z węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 40 (2): 151-153.
 5. Worobiec G., Florjan S. 1997. Liście kopalne z otworu wiertniczego 1211/B w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 40 (2): 153-156.
 6. Florjan S. 1998. Fragmenty pędów roślinnych wymacerowane z pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 41(1): 242-243.
 7. Florjan S. 1999. Zróżnicowanie anatomiczne sfuzynizowanych fragmentów drewna w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (górny karbon) - wstępna klasyfikacja (Anatomical diversity of fusinised fragments of xylem in coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous) – peliminary classification). W: Lipiarski I. (red.) XXII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 21-22 kwietnia 1999, Wyd. AGH: 35-40.
 8. Florjan S., Żołdani E. 1999. Megaspores and cuticular study of coal pebbles from flysch deposits of the Polish Carpathians. Acta Palaeobotanica, Suppl. 2: 33-39.
 9. Florjan S. 2000. Kutykule stawonogów z pokładu węgla 210/2 z otworu wiertniczego Góra IG-29 (westfal B, rejon Brzeszcz, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae of arthropods from the no. 210/2 coal seam of the Łaziska Beds (Westphalian B, USCB). W: Lipiarski I. (red.) XXIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 12-13 kwietnia 2000, Wyd. AGH: 35-42.
 10. Florjan S. 2001. Cuticulae dispersae z pokładu węgla 357 w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” (westfal A, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae from the No. 357 coal seam of the Załęże Beds (Westphalian A, Upper Silesian Coal Basin, Poland)). W: Lipiarski I. (red.) XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001, Wyd. AGH: 15-19.
 11. Florjan S. 2002. Cuticulae dispersae z utworów górnego karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Carboniferous (Westphalian B) cuticulae dispersae from the Lublin Coal Basin, Poland (preliminary study)). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002, Wyd. AGH: 23-28.
 12. Florjan S., Ociepa A. M. 2002. Kutykule kordaitów z pokładu węgla 206 w KWK „Jaworzno” (warstwy łaziskie, westfal C, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Dispersed cuticles of Cordaites cf. principalis from the No. 206 coal seam („Jaworzno” coalmine, Łaziska beds, Westphalin C, Upper Silesian Coal Basin, Poland). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002, Wyd. AGH: 29-32.
 13. Cieślak E., Florjan S. 2002. Stomata size variability in the Caltha palustris Complex (Ranunculaceae) from Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 44: 91-97.
 14. Florjan S. 2003. Czy rośliny szpilkowe występowały w westfalu A na Górnym Śląsku? (Did the conifers occur in Westphalian A in the Upper Silesia (Poland)?). W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 9-10 kwietnia 2003, Wyd. AGH: 27-30.
 15. Florjan S. 2005. Kutykule skorpionów w karbońskim węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Cuticles of scorpions in Carboniferous coal from the Upper Silesian Coal Basin – a preliminary report). W: Lipiarski I. (red.) XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005, Wyd. AGH: 21-25.
 16. Florjan S. 2007. Uwagi o cechach mikromorfologicznych rozproszonych kutykul stawonogów z węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Remarks on micromorphological features of arthropod cuticles from the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland)). W: Lipiarski I. (red.) XXX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 18-19 kwietnia 2007, Wyd. AGH: 15-20.
 17. Florjan S., Jaworska I. 2011. Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (województwo dolnośląskie) (Unique and protection deserving outcrop with Carboniferous flora in Szczawno Zdrój (Lower Silesia Province)). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 67(6): 547-551.
 18. Florjan S., Zdebska D. 2011. Nowe znalezisko skrzemionkowanego pędu benetyta z Polski (New specimen of the silicified bennettitalean trunk from Poland). Przegląd Geologiczny, 59(7): 520-522.
 19. Florjan S. 2012. Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita (First find of the Carboniferous isolated permineralized pith of cordaitalean stem in Poland). Przegląd Geologiczny, 60(6): 323-324.
 20. Florjan S., Pacyna G., Borzęcki R. 2012. Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk) (First find of microconchids (Tentaculita) on Upper Carboniferous seed fern Karinopteris daviesii from Nowa Ruda (Lower Silesia, Poland)). Przegląd Geologiczny, 60(5): 273–275.
 21. Pacyna G., Florjan S., Borzęcki R. 2012. New morphological features of Arthropleura sp. (Myriapoda, Diplopoda) based on new specimens from The Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82(2): 121-126.
 22. Šimůnek Z., Florjan S. 2013. An artificial system of dispersed cordaitalean cuticles from the Upper Silesian Basin (Pennsylvanian, Poland) and its application to dispersed cordaitalean cuticles from the Intrasudetic Basin (Pennsylvanian, Czech Republic). Lethaea Rossica, 1: 53-65 (+5 tablic).
 23. Šimůnek Z., Florjan S. 2013. The Pennsylvanian cordaitalean dispersed cuticles from the Upper Silesian Basin (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 197: 26-49.
 24. Šimůnek Z, Florjan S. 2019. Dispersed cuticles similar to Cordaites borassifolius from the Carboniferous (Duckmantian) of the Upper Silesian Basin, Poland. Palaeontographica, Abt. B: Palaeobotany - Palaeophytology, 300(1–6): 1–19.

Przeglądowe

 1. Florjan S. 2001. Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy. W: Dzik J. (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Kurs terenowy. 18-20 maja 2001 roku. Instytut Paleobiologii PAN: 12-14.
 2. Florjan S. 2003. Stan wiedzy o epidermie roślin okresu karbońskiego z regionu euroamerykańskiego (Present knowledge of the epidermis of Carboniferous plants from Europe and North America). W: Zastawniak E. (red.) Paleobotanika na przełomie wieków (Palaeobothany at the turn of the centuries). Botanical Guidebooks, 26: 105-120.
 3. Florjan S. 2010. Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. W: Kozakiewicz K. (red.) 50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach. Materiały z sesji naukowej. Wałbrzych, 5 listopada 2010 r. Muzeum w Wałbrzychu i Oddział Sudecki PTPNoZ w Wałbrzychu: 17-27.
 4. Florjan S. 2010. Tematyka paleobotaniczna i palinologiczna na Sympozjach „Geologia Formacji Węglonośnych Polski” w latach 1976-2010 (Palaeobotanical and palynological topics on Symposiums ‘Geology of Coal-bearing Strata of Poland’ (1976–2010)). Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 81-91.
 5. Florjan S. 2012. Bibliography of Carboniferous flora in Poland with iconographic references (1945-2010). Megaspores. Acta Palaeobotanica, 52(2): 213-245.

Książki

 1. Florjan S., Worobiec G. 2016. Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 220 ss.

Abstrakty i przewodniki konferencyjne

 1. Florjan S. 1996. Uwagi o florze warstw gruszowskich (dolny namur) z KWK "Gliwice" w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: Lipiarski I. (red.) XIX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 1996, Wyd. AGH: 23.
 2. Florjan S. 1998. Upper Carboniferous cuticulae dispersae and other fossil tissues of plants from coal seams of the Upper Silesian Coal Basin. W: Lipiarski I. (red.) Fossil plants from Carboniferous coal basins. Guide to Excursion 1. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 18-23.
 3. Florjan S., Żołdani E. 1998. Jan Zerndt’s Collection of Carboniferous Megaspores. W: Lipiarski I. (red.) Fossil plants from Carboniferous coal basins. Guide to Excursion 1. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 40-44.
 4. Florjan S., Żołdani E. 1998. The Carboniferous Megaspore Collection of Jan Zerndt. W: Stuchlik L. (red.) Botanical collections throughout the world. Proc. of the Sec. Intern. Conf. on the Preservation of Botanical Collections, Cracov, June 26-29.06.1997: 125.
 5. Florjan S. 1998. Cuticulae dispersae in coal seams 209 and 302 (Upper Carboniferous, Westphalian B) from Upper Silesian Coal Basin, Poland. Abstracts The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 52.
 6. Florjan S., Żołdani E. 1998. Megaspore and cuticular study of coal pebbles from flysch deposits of the Polish Carpathians. Abstracts The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 53.
 7. Florjan S. 1998. Cuticulae dispersae w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (górny karbon). W: Międlikowska J (red.) Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjów i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB, Gdańsk: 142.
 8. Florjan S. 1999. Plant and animal cuticulae dispersae in coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland) - anatomical diversity and stratigraphical significance. Programme with Abstracts XIV International Congress on the Carboniferous - Permian, August 17-21, 1999, Calgary, Alberta, Canada: 38.
 9. Florjan S. 2001. Górnokarbońskie cuticulae dispersae z pokładu węgla 301 w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: Zenkteler E. (red.) Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 201.
 10. Florjan S. 2004. Odróżnianie kopalnych roślinnych kutykul rozproszonych od kopalnych oskórków stawonogów w oparciu o cechy anatomiczne. W: Jendrzejczak E. (red.) Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 150.
 11. Florjan S. 2007. Procesy fosylizacji drewna. W: Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20 kwietnia 2007. Lista uczestników, Program Sesji, Abstrakty: 2.
 12. Florjan S. 2007. Powstawanie skamieniałości roślinnych poprzez mineralizację tkanek. W: Kępczyńska E., Kępczyński J (red.): 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. Szczecin 3-8 września 2007: 158.
 13. Florjan S. 2008. Procesy fosylizacji tkanek przewodzących u roślin. W: Haczewski G. (red.) Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków: 27.
 14. Florjan S. 2008. Mikromorfologia epidermy kordaitów z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (późny karbon). W: Konferencja Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Fosylne i subfosylne szczątki roślin w rejonie Górnego Śląska”, 12 kwietnia 2008 roku, Zabrze, w formie elektronicznej - pdf: 5.
 15. Florjan S. 2011. Nowy okaz Cycadeoidea sp. (Cycadeoidopsida) z Polski. W: Matyja B. A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.) Jurassica IX, Małogoszcz, 06-08 września 2011, Materiały konferencyjne: 78-80.
 16. Šimůnek Z., Florjan S. 2011. Middle Pennsylvanian Bohemian and Poland cordaitaleans and their dispersed cuticles. W: Håkansson E., Trotter J.A. (red.) Programme & Abstracts: The XVII International Congress on the Carboniferous and Permian, Perth 3-8 July 2011, Geological Survey of Western Australia: 114.
 17. Florjan S. 2017. Badania Eufrozyna Sagana nad florą karbońską i ich znaczenie w kontekście współczesnych problemów paleobotaniki. Konferencja naukowa Muzea geologiczne, kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30-31.03.2017: 2.
 18. Florjan S. 2017. Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja naukowa Muzea geologiczne, kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30-31.03.2017: 11-12.
 19. Florjan S. 2018. Kolekcje paleobotaniczne w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Skrzyński G., Badura M., Noryśkiewicz A. M. (opr.) Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, 8 grudnia 2018 r. 36-37.

Biograficzne

 1. Köhler P. przy współpracy S. Florjana. 2003. Leksykon Botaników Polskich (Dictionary of Polish Botanists). 48. Jan (Johann Reinhold) Zerndt. Wiadomości Botaniczne, 47(3/4): 96-100.
 2. Florjan S. 2010. Wspomnienie o doktorze Bolesławie Brzyskim (1931-2000) w dziesiątą rocznicę śmierci. Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 59-65.
 3. Jaworska I., Florjan S. 2010. Leksykon botaników polskich (Dictionary of Polish Botanists). 76. Eufrozyn Włodzimierz Sagan. Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 70-73.
 4. Florjan S. 2011. Wspomnienie o Zygmuncie Holcerze (1925–2004). Wiadomości Botaniczne, 55(1/2): 59-61.

Inne

 1. Florjan S. 1998. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 1998. Wiadomości Botaniczne, 42(2): 81.
 2. Florjan S. 1998. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1998 roku. Wiadomości Botaniczne, 42(3/4): 118.
 3. Florjan S. 1999. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I kwartale 1999r. Wiadomości Botaniczne, 43(1/2): 81-82.
 4. Florjan S. 1999. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w II kwartale 1999 r. Wiadomości Botaniczne, 43(3/4): 79-80.
 5. Florjan S. 2000. Czwartki Botaniczne w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1999 roku. Wiadomości Botaniczne, 44(1/2): 76-77.
 6. Florjan S. 2000. Warsztaty nt. systemu informacji o kolekcjach biologicznych w Europie (Szczecin, Dziwnówek, 26-27 listopada 1999). Wiadomości Botaniczne, 44(1/2): 71.
 7. Florjan S. 2000. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2000 r. Wiadomości Botaniczne, 44(3/4): 70.
 8. Florjan S. 2001. Osiemnaste Warsztaty: Biologia Ewolucyjna i Zagadnienia Pokrewne - rekonstrukcje filogenetyczne (Warszawa, 21 października 2000). Wiadomości Botaniczne, 45(1/2): 85.
 9. Florjan S. 2001. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 2000 r. Wiadomości Botaniczne, 45(1/2): 92.
 10. Florjan S. 2001. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2001 r. Wiadomości Botaniczne, 45(3/4): 103-104.
 11. Florjan S. 2001. XXIV Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski” (Kraków, 25-26 kwietnia 2001). Wiadomości Botaniczne, 45(3/4): 96.
 12. Florjan S. 2002. Jubileuszowe XXV Sympozjum „Geologia Formacji Węglonośnych Polski” (Kraków, 17-18 kwietnia 2002). Wiadomości Botaniczne, 46(3/4): 66-67.
 13. Florjan S. 2002. Szósta Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna (Ateny, Grecja, 29 sierpnia – 2 września 2002). Wiadomości Botaniczne, 46(3/4): 72-75.
 14. Florjan S. 2003. XXVI Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski” (Kraków, 9-10 kwietnia 2003). Wiadomości Botaniczne, 47(3/4): 64-65.
 15. Florjan S. 2010. Noc Muzeów oraz Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich w Muzeum Paleobotanicznym Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007–2010). Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 145-147.